57,85 ↓ 100 JPY
91,06 ↑ 10 CNY
63,69 ↓ USD
53,58 ↑ 1000 KRW
Vladivostok
Vladivostok
ветер 4 м/c
RU
20 February
Thursday
Up